رعایت فهم اینهمه سکوت ...

دیروز ؛

 غباری پشت خاکریز آرشیوی خسته.

امروز ؛

 ازدهام بلع ِ انبوهی واژه و تصویر.

فـردا ؛

 نمیدانم ِ تدوین ِ اینهمه.

 ...................................................................................................................

 پائیزم ،

لابلای پیش و پس آنهمه هجاهای گنگ،

پابرهنه دویده‌ام وسط اینهمه نبوئیدنهایت .

ندید بدید نوازی ِ تمام این‌ سالهایت ،

هنوز که هنوز است ،

پرُ و خالی می‌کند ِ این جام ِ مشوّش را.

بنوازم که لِه شده‌ام زیر بار ِ این سکوت ِ فرسوده.

 

/ 0 نظر / 14 بازدید